Úvodní strana

Napiąte mi

Představení:

A» u¾ jste otevøeli pomyslné dveøe galerie HB-ART cílenì, èi náhodou, jste srdeènì vítáni!

Mùj velký zájem o malování a výrok britského historika a teoretika umìní - sira Ernsta Gombricha, který tvrdí, ¾e na svìtì není nic nad umìní, kromì jeho tvùrcù, mì pøivedlo na my¹lenku pøizvat ke spolupráci nìkolik výjimeèných umìlcù, z nich¾ vìt¹ina patøí mezi mé pøátele, vyu¾ít moderní techniku a "vybudovat" tuto galerii.

Tak pojïte dál a prohlédnìte si pestrou sbírku zajímavých prací, do kterých neménì zajímaví autoøi vlo¾ili svùj pøíbìh, cit a energii. Není tøeba ¾ádných dlouhých výkladù, nech» promluví prostøednictvím svých barev a tvarù jejich díla sama.

Dobré umìní doká¾e potì¹it a navodit pøíjemný pocit, ale mù¾e pøinést i bolest sebepoznání, mù¾e vás neèekanì vtáhnout do hlubin va¹eho vnitøního já, donutit k zamy¹lení, nebo vyburcovat ke zvìdavosti a novému pochopení.

Je docela mo¾né, ¾e v nìkterém z dìl najdete kousek svého ¾ivotního pøíbìhu, ztoto¾níte se s jeho výpovìdí a zatou¾íte jej vlastnit. Staèí vyplnit objednávku a poslat mi ji. Na formì platby, dopravy, èi pøedání díla se dohodneme pøi dal¹ím jednání.

Moc si pøeji, aby galerie HB-ART zprostøedkovala ka¾dému, kdo se v ní zastaví, roz¹íøení obzorù, nová poznání a snad i povzbuzení k lásce k umìní.

Lidé se stejnými láskami si nejsou cizí, i kdy¾ se tøeba osobnì nikdy nepotkají.

S Ăşctou
Hannah Bartíková
© 2000 Athelas